PROJEKT SELITEXČerpanie grantu z Nórska bolo úspešne ukončené k 30. 11. 2023.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Začal v roku 2021, kedy sme získali podporu z prograrmu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020 a rozpočtu SR.

 • Číslo projektu: BIN SGS01_2020_012
 • Názov projektu: SELITEX - Second Life For Textile
 • Cieľ projektu: Znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie
 • Výška poskytnutého grantu: 194 787 EUR
 • Celkové oprávnené výdavky: 216.430,- EUR
 • Názov a sídlo prijímateľa: Wakivaky j.s.a., Kataríny Franklovej 5791/10, 90201 Pezinok
 • Miesto realizácie projektu: Pezinok
 • Plánovaný termín ukončenia projektu: 28.2.2024

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

POĎAKOVANIE za podporu

SELITEX získal grant z Nórska v sume 194 787 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 21 643 € z vlastných zdrojov. Cieľom projektu bolo znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie

Základné informácie o Nórskych grantoch

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

Získaná podpora je rozdelená na 2 časti = nákup majetku a dotácia na mzdové náklady pre realizačný tím. Plánujeme rozšíriť technické vybavenie pre náš vývoj a výrobu. Dotáciu na mzdy využijeme najmä pre akceleráciu vývoja vybraných 3 produktov, transformáciu interných výrobno-obchodných procesov, registráciu nehmotného majetku a pre podporné obchodno-marketingové aktivity.

V rámci projektu sme sa zaviazali vytvoriť 12 pracovných miest s aspoň čiastkovým úväzkom. Počas realizácie projektu kumulatívne spracujeme cca 15 ton vyradeného textilného materiálu (upcyklácia). Majoritnú časť z tohto materiálu premeníme na produkty pre ďalšie použitie (pozri náš eshop). Zbytkový materiál z výroby upravíme a zhutníme. Takto upravený materiál následne v rámci cirkulárnej ekonomiky posunieme našim partnerom na ďalšie spracovanie (recyklácia).

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Realizácia projektu – priebežný harmonogram.

Výstupy a informácie z realizácie projektu

 • December 2021

  Príprava interného realizačného plánu. Doplnenie projektu o ďalšie personálne kapacity. Aktivácia partnerov a podporovateľov WAKIVAKY s cieľom predstaviť projekt a získať finančnú podporu.

 • Január 2022

  Školenie interného tímu. Príprava finančného plánu. Prieskum trhu pre nákupy vybavenia pre výrobu a dostupnosť vhodných priestorov pre finálny výrobný koncept

 • Február 2022

  Postupné spracovanie podkladov pre technickú dokumentáciu k vybraným produktom. Design a nastavovanie výrobného procesu

 • Marec 2022

  Aktualizácia mediálneho plánu. Validácia a upresňovanie výstupov projektu Zmeny v procese obstarania vybavenia a materiálu. Otváracia konferencia k projektu. Vývoj produktu HACHAI a obalov pre office prešiel do fázy TRL 3 (proof of concept), Analýza cenovej politiky a optimalizácia biznis modelu. Registrácia pre pridelenie EAN kódov

 • Apríl 2022

  Príprava na registráciu Loga, brandu a prieskum zápisu pre dizajn. Zmeny v procese reportovania a účtovania projektu. Dizajn cieľového konceptu pre proces výroby. Audit procesu spracovania upcyklovaného materiálu s korekciami pre výpočet objemu upcyklácie a recyklácie

 • Máj 2022

  Spracovanie podnetov a interná diskusia s cieľom realizovať výber 3tieho produktu pre vývoj. Validácia a zmeny procesu prípravy a implementácie podporných aktivít (externé eventy pre zber podnetov a reakcií zákazníkov na predstavené prototypy produktov). Zmeny v procese reportingu a komunikácie s VA. Spustenie prípravy novej web stránky a ďalších podporných komunikačných nástrojov a materiálov. Zmeny v realizačnom tíme

 • Jún 2022

  Prezentácia prototypov na akciách Dobrý trh a Sashe v tržnici. Nákup drobného majetku pre výrobu a projektový manažment. Registrácia značky WAKIVAKY a brandu HACHAI. Zmeny v procese obstarania vybavenia pre vývoj a výrobu. Audit procesu prípravy strihov a nákupu drobného materiálu pre krajčírov. Ustálenie metodiky pre účtovanie projektových nákladov a vlastných dotácií do projektu.

 • Júl 2022

  Prezentácia prototypov na akcii POHODA. Analýza vhodných eventov pre propagáciu projektu a produktov. Príprava pre otvorenie B2B spolupráce a vyjasnenie komunikácie a ponuky pre B2E. Návrh pre balenie a doplnkovej dokumentácie, symbolov a značiek pre finálny produkt.

 • August 2022

  Obsadenie kľúčovej pozície zodpovednej za výrobu, sklad a logistiku. Aktualizácia výrobného plánu pre jeseň/zima 2022. Doplnenie krajčírov pre vývoj a zvýšenie kapacity pre výrobu. Audit výrobných nákladov a aktualizácia cenovej politiky. Postupný výber, testovanie a nákup šijacích strojov. Audit dostupnosti textilného materiálu v automotive sektore a v príbuzných odvetviach. Office produkty sú zaradené pod novým brandom FAINCASE, Vývoj produktu FAINCASE a HACHAI prešiel do fázy TRL 4 (validated in lab).

 • September 2022

  Prezentácia novej webstránky na novej doméne wakivaky.eu. Stabilizácia realizačného tímu, príprava a testovanie malej sériovej výroby, Otvorenie B2B kanálu a finalizácia podpornej obchodnej dokumentácie. Prezentácia prototypov na akcií Dobrý trh.

 • Október 2022

  Finalizácia projektovej dokumentácie. Sériová výroba produktov FAINBAG taška Jaguar M a FAINCASE obal na notebook S, M a L. Testovanie a úprava novej web stránky.

 • November 2022

  Tvorba databázy obchodných partnerov, spustenie predaja B2B. Uvedenie produktov z rady FAINBAG a FAINCASE na trh. Implementácia tlačových správ a newsletterov na web. Dokončenie dizajnu a tlač marketingových materiálov - leták, voucher, štítok na obale.

 • December 2022

  Prezentácia produktov na akciách Dyzajn Market v Prahe a Salónka v Bratislave. Zber spätnej väzby na nové produkty od B2C zákazníkov. Kúpa nového šijacieho stroja. Inventúra, analytika a uzavretie roku 2022.

 • Január 2023

  Vyhodnotenie súťaže pre fotografov - výber fotografa pre budúcu spoluprácu. Nový odmeňovací systém pre pracovníkov vo výrobe. Spustenie anglickej verzie web stránky. Vyhodnotenie roku 2022 a plán na rok 2023.

 • Február 2023

  Publikácia PR článku o projekte v magazíne Pure Nuts - tlačená forma. Prezentácia projektu na Fakulte managementu v Bratislave. Otvorenie nových obchodných prípadov. Optimalizácia a stabilizácia sériovej výroby. Finalizácia projektovej dokumentácie k HACHAI.

 • Marec 2023

  Valné zhromaždenie - zmena štatutára. Zmeny v realizačnom tíme. Ukončenie verejného obstarávania a nákup auta. Prezentácie pre potenciálnych investorov. Závierka účtovníctva za rok 2022. Nájom väčšej výrobnej haly v Komárne.

 • Apríl 2023

  Príprava prototypov a testovanie výroby v novej prevádzke. Príprava priebežnej konferencie projektu. Zmeny a validácia v procese obchodovania.

 • Máj 2023

  Priebežná konferencia k projektu SELITEX.

 • Jún 2023

  Spolupráca s mestom Dubnica nad Váhom. Výroba upcyklovaných sedacích vakov HACHAI z reklamných bannerov. Reportáž o spolupráci v televízií TA3. Registrácia troch dizajnov pre produkty "HACHAI_Sitting_Bag", "FAINBAG_TOTE_bag_Jaguar" a "FAINCASE_Laptop_Case" pod záštitou EUIPO. Ukončenie verejného obstarávania na šijací stroj Overlock JACK 798TDI.

 • Júl 2023

  Prezentácia projektu na festivale Pohoda. Výroba upcyklovaného merchu pre festival. Množstvo upcyklovaného materiálu spolu (vrátane bannerov, izolačnej peny a ekokože) - 2,854 tony. Množstvo recyklovaného materiálu spolu - 1,57 tony.

 • August 2023

  Získali sme certifikát ISO 9001 - Systém manažérstva kvality. Registrácia troch nových dizajnov pre produkty "FAINBAG, Backpack Mini", "FAINBAG, Backpack Cross" a "FAINBAG, Backpack Roll". Spolupráca s festivalom Uprising - výroba upcyklovaného merchu.

 • September 2023

  Prezentácia projektu na podujatí Dobrý Trh v Bratislave, na ktorom prebiehal aj zber spätnej väzby na novo-uvedené produkty.

 • Október 2023

  Spolupráca s firmou OLO a. s. - upcyklácia odpadového materiálu na produkty HACHAI. Príprava na záverečnú konferenciu a ukončenie projektu. Množstvo upcyklovaného materiálu spolu - 7,372 tony. Množstvo recyklovaného materiálu spolu - 3,32 tony.

 • November 2023

  Účasť v televíznej šou Jama Levova na Markíze. Ukončenie verejného obstarávania na nákup zariadenia na rezanie oscilačným nožom. Záverečná konferencia a úspešné ukončenie projektu SELITEX.


Fotodokumentácia k projektu