PROJEKT SELITEXTento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

V roku 2021 sme získali podporu z pograrmu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020 a rozpočtu SR.

  • Číslo projektu: BIN SGS01_2020_012
  • Názov projektu: SELITEX - Second Life For Textile
  • Cieľ projektu: Znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie
  • Výška poskytnutého grantu: 194 787 EUR
  • Celkové oprávnené výdavky: 216.430,- EUR
  • Názov a sídlo prijímateľa: Wakivaky j.s.a., Kataríny Franklovej 5791/10, 90201 Pezinok
  • Miesto realizácie projektu: Pezinok
  • Plánovaný termín ukončenia projektu: 28.2.2024

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

POĎAKOVANIE za podporu

SELITEX získal grant z Nórska v sume 194 787 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 21643 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Znížiť negatívny dopad textilného priemyslu na životné prostredie

Základné informácie o Nórskych grantoch

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk .

Získaná podpora je rozdelená na 2 časti = nákup majetku a dotácia na mzdové náklady pre realizačný tím. Plánujeme rozšíriť technické vybavenie pre náš vývoj a výrobu. Dotáciu na mzdy využijeme najmä pre akceleráciu vývoja vybraných 3 produktov, transformáciu interných výrobno-obchodných procesov, registráciu nehmotného majetku a pre podporné obchodno-marketingové aktivity.

V rámci projektu sme sa zaviazali vytvoriť 12 pracovných miest s aspoň čiastkovým úväzkom. Počas realizácie projektu kumulatívne spracujeme cca 15 ton vyradeného textilného materiálu (upcyklácia). Majoritnú časť z tohto materiálu premeníme na produkty pre ďalšie použitie (pozri náš eshop). Zbytkový materiál z výroby upravíme a zhutníme. Takto upravený materiál následne v rámci cirkulárnej ekonomiky posunieme našim partnerom na ďalšie spracovanie (recyklácia).

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Realizácia projektu – priebežný harmonogram.

Výstupy a informácie z realizácie projektu

December 2021

Príprava interného realizačného plánu. Doplnenie projektu o ďalšie personálne kapacity. Aktivácia partnerov a podporovateľov WAKIVAKY s cieľom predstaviť projekt a získať finančnú podporu.

Január 2022

Školenie interného tímu. Príprava finančného plánu. Prieskum trhu pre nákupy vybavenia pre výrobu a dostupnosť vhodných priestorov pre finálny výrobný koncept

Február 2022

Postupné spracovanie podkladov pre technickú dokumentáciu k vybraným produktom. Design a nastavovanie výrobného procesu

Február 2022

Aktualizácia mediálneho plánu. Validácia a upresňovanie výstupov projektu Zmeny v procese obstarania vybavenia a materiálu

Marec 2022

Otváracia konferencia k projektu

Marec 2022

Vývoj produktu HACHAI a obalov pre office prešiel do fázy TRL 3 (proof of concept), Analýza cenovej politiky a optimalizácia biznis modelu. Registrácia pre pridelenie EAN kódov

Apríl 2022

Príprava na registráciu Loga, brandu a prieskum zápisu pre dizajn. Zmeny v procese reportovania a účtovania projektu. Dizajn cieľového konceptu pre proces výroby. Audit procesu spracovania upcyklovaného materiálu s korekciami pre výpočet objemu upcyklácie a recyklácie

Máj 2022

Spracovanie podnetov a interná diskusia s cieľom realizovať výber 3tieho produktu pre vývoj. Validácia a zmeny procesu prípravy a implementácie podporných aktivít (externé eventy pre zber podnetov a reakcií zákazníkov na predstavené prototypy produktov). Zmeny v procese reportingu a komunikácie s VA.

Máj 2022

Spustenie prípravy novej web stránky a ďalších podporných komunikačných nástrojov a materiálov. Zmeny v realizačnom tíme

Jún 2022

Prezentácia prototypov na akciách Dobrý trh a Sashe v tržnici. Nákup drobného majetku pre výrobu a projektový manažment.

Jún 2022

Registrácia značky WAKIVAKY a brandu HACHAI. Zmeny v procese obstarania vybavenia pre vývoj a výrobu. Audit procesu prípravy strihov a nákupu drobného materiálu pre krajčírov. Ustálenie metodiky pre účtovanie projektových nákladov a vlastných dotácií do projektu.

Júl 2022

Prezentácia prototypov na akcii POHODA. Analýza vhodných eventov pre propagáciu projektu a produktov. Príprava pre otvorenie B2B spolupráce a vyjasnenie komunikácie a ponuky pre B2E. Návrh pre balenie a doplnkovej dokumentácie, symbolov a značiek pre finálny produkt.

August 2022

Obsadenie kľúčovej pozície zodpovednej za výrobu, sklad a logistiku. Aktualizácia výrobného plánu pre jeseň/zima 2022. Doplnenie krajčírov pre vývoj a zvýšenie kapacity pre výrobu. Audit výrobných nákladov a aktualizácia cenovej politiky. Postupný výber, testovanie a nákup šijacích strojov. Audit dostupnosti textilného materiálu v automotive sektore a v príbuzných odvetviach. Office produkty sú zaradené pod novým brandom FAINCASE, Vývoj produktu FAINCASE a HACHAI prešiel do fázy TRL 4 (validated in lab).

September 2022

Prezentácia novej webstránky na novej doméne wakivaky.eu. Stabilizácia realizačného tímu, príprava a testovanie malej sériovej výroby, Otvorenie B2B kanálu a finalizácia podpornej obchodnej dokumentácie.


Fotodokumentácia k projektu