Pre obchodníkov

Produkty Wakivaky je možné si zákupiť prostredníctvom našich obchodných partnerov alebo cez náš e-shop. Všetky ceny, uvádzané na našom e-shope, predstavujú cenu pre koncového individuálneho zákazníka. Tieto ceny sú konečné a uvádzajú sa bez dopravy. Detailnejšie informácie o podmienkach predaj nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

V spoločnosti preferujeme predaj prostredníctvom obchodno-distribučných kanálov. Tento prebieha individuálne podľa vopred dohodnutých podmienok. Obchodno – distribučných partnerov si vyberéme na základe viacerých kritérií. Samotný výber a overenie potenciálu spolupráce predstavuje viackrokový proces.

V prípade, že máte sa stať našim partnerom potom nás prosím kontaktujte a napíšte nám Vašu predstavu o spolupraci na email: eshop@wakivaky.eu

Čo prináša Wakivaky pre stredné a veľké firmy?

Sme výrobná firma s environmentálnym a sociálnym rozmerom. Vyrábame produkty najmä upcykláciou materiálov ktoré by inak skončili ako prebytočné. Viaceré firmy by tieto materiály nevedeli zúžitkovať a preto by skončili v kategórii odpadu t.j. ako ďalšia environmentálna záťaž. Našim prístupom vytvárame pre firmy nový priestor pre využitie týchto materiálov. Tento prístup nám umožňuje generovať viaceré benefity pre firmy, pre spoločnosť a aj pre občanov.

BENEFITY pre všetky firmy

Všetky nami generované Benefity sa viažu s každým našim produktom. Ide o nové a jedinečné vlastnosti produktov. Naše produkty okrem základnej úžitkovej hodnoty obsahujú aj ďalšie hodnoty ktorými adresujeme viaceré spoločenské témy:

 • Upcyklácia
 • Recyklácia
 • Podpora znevýhodneným skupinám
 • Znižovanie emisií

Všetky tieto nové benefity je možne v rámci vzájomnej spolupráce preniesť aj do firemného prostredia a posilniť environmentálne a socio-ekonomické aktivity a výstupy.

Vedeli ste, že napríklad v našom obale pre 14“ notebook sa využije viac ako 94% upcyklovaného materiálu hlavne z automotive sektoru ktorý takto nemusí skončiť v kategórii odpadu? Navyše, drobný odpad vznikajúci v našej výrobe pri strihaní materiálov, sa ďalej triedi a posúva na recykláciu? Tieto opatrenia, spolu s našim optimalizovaným výrobným postupom a s úsporami na nerealizovanej logistike a spotrebe komplementárneho materiálu, generujú úsporou viac ako 40kg CO2e emisií v prepočte na jeden produkt? Navyše väčšinu činností v našej výrobe vykonávajú lokálni pracovníci pochádzajúci zo znevýhodnených skupín t.j. zákazník viac ako jednou tretinou z ceny produktu prispieva priamo na mzdu týmto osobám?

Wakivaky ako darček alebo firemný merchandising

V spolupráci s Wakivaky môžete byť spolutvorcom nášho príbehu a odovzdávate túto myšlienku vašim partnerom, či zamestnancom.

Produkty Wakivaky sú určené prevažne pre osobnú spotrebu, vyrábame produkty na voľný čas (malé i väčšie ruksaky, ľadvinky), v našom portfóliu sú však aj produkty do kancelárie (obaly na notebooky, dokumenty, alebo sedacie vaky určené do väčších priestorov, alebo exteriéru). Na produkty je možné umiestniť firemné logo, či odkaz. Produkty je možné individuálne upraviť a vytvoriť jedinečné firemné dizajny (individuálny vývoj od sérií nad 500ks)

Školenia o upcyklácii a recyklácii

Popularizácia tém upcyklácie a recyklácie je súčasťou nášho portfólia, nakoľko je dôležité ukazovať a prezentovať, že tieto činnosti majú zmysel. V rámci osvety edukujeme ľudí a firmy o možnostiach spracovania rôznych odpadových textilnych materiálov formou prednášok alebo aktívnych workshopov.

Ste pripravení na ESG reporting?

Na trhu rastie potreba a záujem uplatňovať v podnikaní aj ekologickú transformáciu, zvyšovanie transparentnosti a ich následnú integráciu do firemnej stratégie. V máji roka 2022 vyšla nová smernica EU, týkajúca sa trvalo udržateľného rozvoja. Smernica odkazuje najmä na environmentálne a sociálne otázky. Od roku 2023, každá firma s tržbami nad 40 mil EUR a počtom zamestnancov nad 250, bude povinná reportovať dopad svojich aktivít napr. na životné prostredie podľa spoločných európskych štandardov pre ESG reporting. Firmy budú musieť zverejňovať údaje napr. o množstve emisií CO2e , spotrebe surovín a produkcii odpadu, ako zásadné oblasti pre cirkulárnu ekonomiku.

Dobrou správou je, že my vo Wakivaky, prinášame riešenia, ktoré sú už dnes uplatniteľné pri reportovaní ESG štandardov.

Špeciálne formy spoluprác

Sme otvorení a pripravení na diskusiu. Poďme sa porozprávať o spolupráci, ktorá vám dáva zmysel.

V prípade, že máte záujem o horeuvedené témy nás prosím kontaktujte a napíšte nám Vašu predstavu o spolupraci na email: biznis@wakivaky.eu

Produkty Wakivaky sú vyrábané prevažne v sériovej produkcii po menších vopred plánovaných dávkach naviazaných na aktuálnu dostupnosť upcyklovaných materiálov. Akékoľvek požiadavky na individuálne alebo kusové úpravy sú preto podmienené interným posúdením na úrovni oddelení výroby a vývoja.

Samotný individuálny vývoj je časovo a finančne náročný proces. Z tohto dôvodu požadujeme od klientov, ktorí majú záujem o tieto individuálne služby viaceré garancie a vo vybraných prípadoch aj záväznú objednávku a zálohovú platbu. Cena za vývoj ako aj trvanie vývoja sa odvíja od typu a náročnosti zadania a tiež od objemu finálnej produkcie t.j. od vyrobených kusov.

Dobrou správou je, že WAKIVAKY má vlastné interné oddelenie vývoja. Toto oddelenie je navyše priamo prepojené s výrobnými kapacitami. Aj preto vieme náročným klientom garantovať, že proces vývoja a individuálne požiadavky klienta budú obslúžené a vybavené v čo najkratšom čase, v najvyššej možnej kvalite a spokojnosti.

Hľadáte originálne výrobky pre svojich zamestnancov alebo zákazníkov?

Produkty sme schopní vyrobiť aj „na mieru tzv. Custom made“ Čo to znamená? Klientovi dokážeme navrhnúť originálny dizajn produktu spolu s napríklad firemným logom. Vieme spracovať aj firemný materiál napríklad z vyradených marketingových nosičov (reklamné banery, plachty a iný texhtilný respektíve pvc materiál). Z nich následne spracujeme nové a originálne firemné produkty pre vašich zamestnancov, partnerov alebo klientov.

Každý produkt Wakivaky, ktorý sa dostane do rúk zákazníkovi obsahuje viaceré doplnkové informácie, ktoré sú umiestnené na štítku, na stripe respektíve sú súčasťou obalu produktu, aj potrebné označenia vrátane kódu EAN, vysvetľovacie ikony, ktoré popisujú jednotlivé piliere a ošetrovacie symboly produktov. Kúpou vybraných produktov dostáva zákazník aj voucher na zľavu pri ďalšom nákupe.

EAN je skratka pre European Article Number - číselný a čiarový kód. Na označovanie našich výrobkov používame kód EAN-13.

 1. Číslice 1-3: prefix krajiny (Slovakia 858), kde bol tovar vyrobený.
 2. Číslice 4–8: označujú čísla výrobcu (Wakivaky 50618).
 3. Číslice 5-12: označujú číslo výrobku. Priraďuje ho samotný výrobca v rámci prideleného rozsahu.
 4. Číslica 13: číslica, ktorá slúži ku kontrole správnosti čítania čiarového kódu.

V balení je možné nájsť kupón respektíve Voucher so zľavou. Túto si môže individuálny zákazník jednorázovo pri ďalšom nákupe prostredníctvom nášho eshopu.

Všeobecné podmienky použitia pre voucher:

 1. voucher je možné použiť iba jedenkrát a iba na jeden nákup,
 2. voucher je prenositeľný na inú osobu,
 3. voucher nie je možné kombinovať alebo kumulovať s inými zľavami na produkty,
 4. voucher platí do dátumu splatnosti na ňom uvedenom do 23:59h

Ako voucher registrovať

Registráciou Vouchera je myslené jeho uplatnenie pri nákupe na našom eshope. Sledujte nákupný proces a na výzvu si uplatnite voucher vložením identifikátora (čísla vouchera) do príslušného poľa pri nákupe.

UPCYCLING (Upcyklácia)

Upcyklácia predstavuje opätovné a obvykle aj kreatívne využitie zostatkového a/alebo už nepotrebného materiálu. Pre nás upcyklácia predstavuje základnú myšlienku na ktorej máme postavený náš biznis model. Hovoríme, že materiálu dávame novú funkciu a využitie a zároveň predlžujeme čas jeho využitia. Podstatu upcyklácie vystihuje aj náš slogan:

„Second life for textile“ z čoho vznikol aj názov nášho interného projektu Selitex.

Vďaka našej kreativite vznikajú z upcyklovaných materiálov nové praktické produkty s pridanou hodnotou pre viaceré cieľové skupiny.

Vďaka upcyklácii dochádza k predlžovaniu životnosti materiálov, k znižovaniu objemu odpadu a týmto sa priamo eliminujú viaceré negatívne dopady na životné prostredie.

Logo ktoré používame pre upcykláciu znamená, že väčšina materiálu použitého na výrobu našich produktov pochádza z upcyklovaných materiálov.

RECYCLING (Recyklácia)

Recyklácia predstavuje proces zberu a transformácie odpadového materiálu do nového základného materiálu respektíve suroviny. Táto surovina respektíve recyklát sa následne používa pri výrobe nových materiálov a/alebo polotovarov t.j. základných produktov. Recyklát významne eliminuje potrebu ťažby nerastných surovín (ropa atď) respektíve pestovania a získavania základných surovín (bavlna). Recyklácia predstavuje základný prvok v obehovej ekonomike. Vďaka recyklácii dochádza k opätovnému využitiu základného materiálu t.j. suroviny.

Logo ktoré používame pre recykláciu znamená, že zostatkový a odpadový materiál z našej výroby upravujeme do podoby recyklátu a tento posúvame na ďalšiu recykláciu. Časť takejto suroviny dokážeme využiť t.j. priamo recyklovať (náplň do sedacích vakov atď).

EMISSIONS (Emisie)

Emisie technicky predstavujú čokoľvek čo sa uvoľňuje do prostredia, napríklad vibrácie, plyny, prachové častice, žiarenie, výpary, chemické látky atď. Dnes sú najviac diskutované emisie skleníkových plynov spôsobujúce oteplovanie planéty (skleníkové plyny, oxid uhličitý CO2 a ďalšie plyny). Jedná sa najmä o emisie a plyny pochádzajúce z dopravy, priemyselnej alebo živočíšnej výroby, emisie vznikajúce pri ťažbe nerastných surovín atď. Pre lepšie porovnanie sa emisie roznych látok prepočítavajú na tzv CO2e ekvivalent.

Každý náš výrobok prispieva k znižovaniu emisií t.j. vytvára úsporu emisií respektíve prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy. Napríklad v našom obale pre 14“ notebook sa využije viac ako 94% upcyklovaného materiálu čím sa priamo eliminujú primárne výrobné procesy, ktoré sú energeticky náročné, znižuje sa objem ťažby a spracovania základnej suroviny, a významne sa znižuje objem dopravy. Tieto opatrenia spoločne generujú úsporou viac ako 40kg CO2e emisií len pri výrobe jedného WAKIVAKY FAINCASE obalu pre 14“ notebook.

Logo ktoré používame pre emisie znamená, že naše produkty priamo prispievajú k znižovaniu objemu skleníkových emisií.

DISADVANTAGED GROUPS (znevýhodnené skupiny)

Väčšinu činností v našej výrobe vykonávajú pracovníci pochádzajúci zo znevýhodnených skupín. Ide o dôchodcov, mamičky a oteckov na materskej dovolenke respektíve osoby poskytujúce špeciálnu starostlivosť jednému alebo viacerým členom v domácnosti, zdravotne znevýhodnené osoby, osoby žijúce v menej rozvinutých regiónoch respektíve osoby s obmedzeným prístupom a ťažším uplatnením na trhu práce. Uplatnenie u nás nachádzajú najmä vo výrobe a logistike. Zapojením znevýhodnených skupín do procesu výroby priamo pomáhame zlepšovať sociálno-ekonomickú situáciu týmto osobám. Zároveň každý Zákazník kúpou našich produktov podporuje princípy fair trade.

Logo ktoré používame znamená, že pracujeme s osobami so znevýhodnených skupín a zákazník viac ako jednou tretinou z ceny produktu prispieva priamo na mzdu týmto osobám a podporuje princíp fair trade.

Nakoľko chceme, aby našim zákazníkom vydržali produkty čo najdlhšie, je potrebné dodržiavať základné zásady používania a údržby. Tieto reprezentujú značky ktoré uvádzame na štítku v každom produkte. Jednotlivé značky znamenajú:

Nesmie sa prať. Opatrná manipulácia v mokrom stave.
Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór.
Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke.
Nesmie sa žehliť. Naparovanie a spracovanie parou je neprípustné.
Nesmie sa chemicky čistiť. Škvrny sa nemôžu odstraňovať organickými rozpúšťadlami.

Zakúpené výrobky je vhodné očistiť jemne navlhčenou handrou, prípadne jemným prírodným saponátom.

Vzhľadom na to, že zamestnávame aj znevýhodnené skupiny ľudí, v našom portfóliu nájdete produkty s kvalitou v kategórii A a B.

Produkty v kvalite A - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú minimálne odchýlky od požadovaného stavu. Výstupná kontrola sleduje rozmerové tolerancie, kvalitu šitia, estetický vzhľad, funkčnosť a pevnosť spojov, zapracovanie doplnkov, váhu a ďalšie definované parametre. Jediné čo nevieme garantovať, a teda môže mať pri kontrole kvality odchýlku je = kvalita povrchu upcyklovaného materiálu, jeho farebnosť a tolerancie pre materiálovú hrúbku. Drobné odchýlky však iste vyváži pocit, že kúpou produktu sme pomohli upcyklovať materiál, ktorý by inak mohol skončiť ako nadbytočný, bez ďalšieho využitia a častokrát v spaľovni respektíve na skládke.

Produkty v kvalite B - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú nami nastavené tolerancie, a teda môžu mať odchýlky od požadovaného stavu. Jedná sa najmä o drobné odchýlky pri spájaní a prešívaní materiálov. Obvykle sú tieto odchýlky viditeľné voľným okom. Napriek tomu sú takto označené produkty plne funkčné. Produkty kvality B sú najmä výstupom práce znevýhodnených osôb, s ktorými pracujeme. Zákazník kúpou produktu s označením kvalita B síce kupuje produkt s tolerovanými odchýlkami, avšak s vedomím, že významná časť kúpnej ceny predstavuje mzdu, ktorú vyplácame znevýhodnenej osobe, ktorá daný produkt vyrobila.

Základné používanie našej značky prinášame v praktickom návode v pdf.

V prípade, že si prajete získať viac obchodných informácií, kontaktujte nás počas pracovných dní v čase od 9h do 15h.

Zákaznícka podpora, firmy a veľkoobchod:
eshop@wakivaky.eu
+421 915 151 063