Reklamácia a vrátenie tovaru

1. Po prevzatí tovaru zodpovedá predávajúci za všetky jeho vady. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady spôsobené jeho používaním, alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za znížené ceny predávajúci nezodpovedá za vady, na základe ktorých sa dohodla znížená cena.

2. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru ešte pred jeho doručením.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené opotrebovaním, mechanickým poškodením zo strany kupujúceho, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

4. Po zistení výrobných, alebo tzv. skrytých vád na tovare je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode týchto podmienok bezodkladne, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

5. Kupujúci oznámi predávajúcemu skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie reklamácie, a to výberom z nasledujúcich spôsobov:

  1. zaslaním reklamačného protokolu v listinnej alebo elektronickej podobe v rámci vyplneného formulára.
  2. kupujúci v oznámení uvedie najmä popis vady tovaru, prípadne fotografie zobrazujúce poškodenie tovaru, svoje identifikačné údaje vrátane e-mailu, na ktorý má záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie.
  3. kupujúci k oznámeniu priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe tovaru, inak predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.
  4. Predávajúci následne potvrdí prijatie reklamácie, vysvetlí nasledovný postup posúdi oprávnenosť reklamácie.

Následne oznámi kupujúcemu možný spôsob vybavenia reklamácie to jedným z týchto spôsobov:

  1. odstránením vady na výrobku, alebo opravou výrobku, alebo výmenou jeho časti, nakoľko konáme v prospech podpory cirkulárnej ekonomiky.
  2. Výmenou reklamovaného výrobku za nový (iný) kus na základe dohody (v prípade rozdielnej ceny reklamovaného a nového výrobku je potrebné dohodnúť sa na spôsobe vysporiadania rozdielu).
  3. Vrátením peňazí.
  4. Neuznaním reklamácie, ak bude po preskúmaní zrejmé, že sa jedná o vadu spôsobenú kupujúcim nevhodnou manipuláciou, alebo používaním výrobku spôsobom, na ktorý výrobok nie je určený.

6. V prípade neuznanej reklamácie bude predajca informovať kupujúceho s odkazom na internú smernicu, ktorá bude obsahovať informáciu o plnení a rozdelení nákladov na opravu výrobku.

7. Trvanie záručnej lehoty je dvadsaťštyri mesiacov. Záručná lehota začína plynúť od momentu prevzatia tovaru. Práva vyplývajúce zo záruky za vadný tovar, na ktorý sa vzťahuje záručná lehota a ktoré sa počas trvania záručnej lehoty neuplatnia zanikajú.

8. Výnimky, na ktoré sa neukladajú zákonom stanovené predpisy o tovare, tvoria produkty s označením kvality B.

9. Produkty Wakivaky sú rozdelené do 2 kvalitatívnych kategórií (produkty s kvalitou v kategórii A a B), nakoľko zamestnávame aj znevýhodnené skupiny ľudí:

Produkty v kvalite A - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú minimálne odchýlky od požadovaného stavu. Výstupná kontrola sleduje rozmerové tolerancie, kvalitu šitia, estetický vzhľad, funkčnosť a pevnosť spojov, zapracovanie doplnkov, váhu a ďalšie definované parametre. Jediné čo nevieme garantovať, a teda môže mať pri kontrole kvality odchýlku je = kvalita povrchu upcyklovaného materiálu, jeho farebnosť a tolerancie pre materiálovú hrúbku. Drobné odchýlky však iste vyváži pocit, že kúpou produktu sme pomohli upcyklovať materiál, ktorý by inak mohol skončiť ako nadbytočný, bez ďalšieho využitia a častokrát v spaľovni respektíve na skládke.

Produkty v kvalite B - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú nami nastavené tolerancie, a teda môžu mať odchýlky od požadovaného stavu. Jedná sa najmä o drobné odchýlky pri spájaní a prešívaní materiálov. Obvykle sú tieto odchýlky viditeľné voľným okom. Napriek tomu sú takto označené produkty plne funkčné. Produkty kvality B sú najmä výstupom práce znevýhodnených osôb, s ktorými pracujeme. Zákazník kúpou produktu s označením kvalita B síce kupuje produkt s tolerovanými odchýlkami, avšak s vedomím, že významná časť kúpnej ceny predstavuje mzdu, ktorú vyplácame znevýhodnenej osobe, ktorá daný produkt vyrobila.

10. Reklamačné konanie začína dňom prijatia správy o reklamácii u predávajúceho.