Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim, spoločnosťou

WAKIVAKY j.s.a.,

sídlo: Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok,

prevádzková adresa: Laca Novomeského 56, 902 01 Pezinok,

IČO: 52667383,

DIČ: 2121126040,

IČ DPH: SK2121126040,

zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 96/B,

tel. č.: +421 915 151 063

e-mail: eshop@wakivaky.eu

webová stránka: https://www.wakivaky.eu.

(ďalej aj ako „predávajúci“) a kupujúcim.

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, alebo sprostredkovateľa, (ďalej aj ako „kupujúci“)
 2. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

 

II. Objednávka a vznik kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar na diaľku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom.
 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 3. Kupujúci je povinný pri každej objednávke uviesť svoje meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov, zvolený spôsob platby a doručenia objednávky; fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba je povinná uviesť aj IČO, DIČ a IČ DPH. Tieto údaje budú použité v súlade s ustanoveniami uvedenými na internetovej stránke predávajúceho v časti „GDPR“.
 4. Podmienkou platnosti objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
 5. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Návrh zmluvy vzniká v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.
 7. Predávajúci preverí objednávku a v nej uvedené údaje a po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho ju prostredníctvom e-mailu potvrdí.
 8. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 9. Táto zmluva je pre obe zmluvné strany záväzná.

 

III. Odstúpenie od zmluvy Fyzická osoba

 1. V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar z akýchkoľvek závažných dôvodov, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola platba za objednávku zo strany kupujúceho zrealizovaná, predávajúci zašle túto platbu kupujúcemu naspäť na účet, z ktorého bola prijatá.
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatkov ešte pred jej vybavením a odoslaním, a to z akýchkoľvek dôvodov. V tom prípade je však povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky.
 3. V prípade stornovania objednávky po jej vybavení a odoslaní je kupujúci povinný vyplniť formulár na vrátenie objednávky, ktorý je súčasťou dodaného tovaru, alebo je možné ho stiahnuť elektronicky na webovej stránke predajcu. Vyplnený doručí elektronicky, alebo poštou predajcovi.
 4. Predajca po zaevidovaní formuláru potvrdí prijatie.
 5. Následne najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.)
 6. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.  
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu. V takom prípade uplatňuje spotrebiteľ náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného dopravcu v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame zásielky poistiť). Všetky platby budú vrátené spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu do sídla spoločnosti.
 8. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil vrátane darovacej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.
 9. Predávajúci po zaevidovaní prijatia tovaru potvrdí túto skutočnosť kupujúcemu a posúdi stav vráteného tovaru.
 10. Ak tovar spĺňa kritéria na vrátenie, následne pošle finančné prostriedky späť na adresu kupujúceho na jeho bankový účet. Predávajúci má nárok na manipulačný a reklamačný poplatok (min. 10%, resp. min 10 EUR). Tento po posudeni môže byť odpustený. Na odpustenie zakaznik nema právny narok.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy Právnická osoba

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže odstúpiť celej doby kúpno - predajného procesu tj. od objednania až do momentu ukončenia procesu do momentu podpisu objednávky, alebo zmluvy. Po dátume naplnenia zmluvy je možné odstúpiť formou reklamácie a kupujúci je povinný vyplniť formulár na vrátenie a doručiť ho elektronicky, alebo poštou, podobne ako kupujúci - fyzická osoba (odsek III., bod 3-4). Pri odstúpení od predaja je potrebné doložiť kúpno - predajnú zmluvu, alebo objednávku.
 2. V prípade podpísanej kúpno - predajnej zmluvy sa jej platnosť končí na základe podmienok uverejnenými v zmluve.
 3. Predávajúci po zaevidovaní formulára na vrátenie potvrdí písomne jeho prijatie kupujúcemu.
 4. Predávajúci má nárok na odpočítanie vynaložených nákladov, ktoré mu do momentu odstúpenia od zmluvy kupujúcim vznikli.
 5. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.  
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu. V takom prípade uplatňuje spotrebiteľ náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného dopravcu v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame zásielky poistiť). Všetky platby budú vrátené spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 7. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil vrátane darovacej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.
 8. Predávajúci po zaevidovaní prijatia tovaru potvrdí túto skutočnosť kupujúcemu a posúdi stav vráteného tovaru.
 9. Ak tovar spĺňa kritéria na vrátenie, pošle finančné prostriedky späť na adresu kupujúceho na jeho bankový účet. Predávajúci má nárok na manipulačný a reklamačný poplatok (min. 10%, resp. min 10 EUR). Tento po posudeni môže byť odpustený. Na odpustenie zakaznik nema právny narok.

V. Cenové podmienky

 

 1. Návrhy cien sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho, alebo sú dohodnuté formou e-mailovej objednávky, zmluvy, alebo v rámci iných jednaní potvrdené písomným výstupom. Obe strany kúpou súhlasia s návrhom týchto cien.
 2. Zmeny ceny možná dohodou a musí byť odsúhlasená oboma stranami.
 3. Zmena už dohodnutých cien je možné iba novou dohodou. Výšku nových cien určuje Wakivaky na základe novej internej smernice.
 4. Finálna cena je vždy uvedená v potvrdení objednávky.
 5. Zľavové kódy a iné zľavy si kupujúci môže uplatniť pri vytváraní objednávky ešte pred jej odoslaním. Požiadavky na uplatnenie zľavových kódov po potvrdení objednávky nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

 

 

VI. Platba za tovar

1.    Vo všeobecnosti prijíma predávajúci tieto spôsoby platby: kreditná karta alebo debetná karta, bezhotovostný prevod na účel, prípadne platba v hotovosti, alebo formou darčekovej, či zľavovej poukážky alebo vouchera.

2.    Voucher je forma poukážky, ktorú si nemožno zakúpiť. Vouchery sú súčasťou objednávky počas propagačných/reklamných kampaní s obmedzenou časovou platnosťou, na účel, môže byť prenosný na inú osobu so súhlasom predávajúceho.

3.    Vouchre možno v súvislosti s objednávkou uplatniť iba raz a len v určenom časovom období. Vouchery nemožno použiť na zakúpenie darčekových poukážok. Dovoľujeme si upozorniť, že ich použitie môže byť podmienené určitou minimálnou hodnotou nákupu.

4.    Hodnota kupovaného tovaru nesmie byť nižšia ako je hodnota vouchera. Ak hodnota vouchera na zaplatenie kúpnej ceny tovaru nestačí, rozdiel možno doplatiť pomocou ľubovoľného z prijímaných spôsobov platby. Voucher nemožno vymeniť za hotovosť a ani sa neúročí. Pri vrátení celého nákupu, alebo jeho časti sa hodnota propagačnej poukážky nevracia a nie je možné ho právne nárokovať.

5.    Darčekové poukážky sú poukážky, ktoré si možno zakúpiť a majú obmedzenú časovú platnosť. Možno ich použiť len na nákup tovarov spoločnosti Wakivaky. Ak hodnota darčekovej poukážky na zaplatenie kúpnej ceny tovaru nestačí, rozdiel možno doplatiť pomocou ľubovoľného z prijímaných spôsobov platby.

6.    Darčekové poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

VII. Dodacie podmienky

1. Spôsob doručenia objednávky si kupujúci volí sám pri vytváraní objednávky, a to z uvedených možností:

a. osobný odber na prevádzkovej adrese predávajúceho (dátum a čas prevzatia objednávky po vzájomnej dohode s predávajúcim.

b. kuriér na adresu, ktorú si zvolí predávajúci.

2. Výška nákladov na doručenie objednávky bude kupujúcemu spolu s cenou tovaru uvedená pri odosielaní objednávky cez eshop alebo vopred dohodnutá v zmluve, alebo v e-mailovej objednávke. V prípade doručenie mimo SR môže byť preprava predmetom dohody.

3. Spôsob platby objednávky si kupujúci taktiež volí sám pri vytváraní objednávky, a to z uvedených možností:

a.    bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho (v tomto prípade však spracovanie platby môže trvať 2-3 pracovné dni, čím sa predlžuje doba potvrdenia a vybavenia objednávky podľa článku II. ods. 4 týchto podmienok),

 

b.    online platbou prostredníctvom platobnej karty VISA, Maestro alebo MasterCard (v tomto prípade bude platba spracovaná okamžite).

Faktúra bude kupujúcemu vystavená a odoslaná bezprostredne po vybavení a odoslaní objednávky, a to v elektronickej podobe na e-mail uvedený v objednávke.

4. V prípade, že má kupujúci zriadený užívateľský účet na internetovej stránke predávajúceho, faktúru je možné stiahnuť v elektronickej podobe aj v tomto účte.

5. Predávajúci odošle objednávku zvoleným spôsobom doručenia v priebehu 3-5 pracovných dní po prijatí platby na bankový účet, najneskôr však do 10 pracovných dní.

 

VIII. Doručenie a prebratie tovaru

1.    Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar spôsobom dohodnutým v zmluve.

2.    Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

3.    Ak došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, kupujúci nie je povinný si zásielku od prepravcu prebrať. Je však povinný oboznámiť predávajúceho s touto skutočnosťou a dohodnúť sa na ďalšom postupe vybavenia tejto situácie.

4.    V prípade, že je tovar vo vnútri zásielky poškodený, kupujúci je povinný predávajúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti a je oprávnený uplatniť reklamáciu, viď článok IX.

 

IX. Reklamačné podmienky, záruka a vrátenie tovaru

1.    Po prevzatí tovaru zodpovedá predávajúci za všetky jeho vady. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady spôsobené jeho používaním, alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za znížené ceny predávajúci nezodpovedá za vady, na základe ktorých sa dohodla znížená cena.

2.    Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru ešte pred jeho doručením.

3.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené opotrebovaním, mechanickým poškodením zo strany kupujúceho, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

4.    Po zistení výrobných, alebo tzv. skrytých vád na tovare je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode týchto podmienok bezodkladne, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

5.    Kupujúci oznámi predávajúcemu skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie reklamácie, a to výberom z nasledujúcich spôsobov:

c. zaslaním reklamačného protokolu v listinnej alebo elektronickej podobe v rámci vyplneného formulára.

d. kupujúci v oznámení uvedie najmä popis vady tovaru, prípadne fotografie zobrazujúce poškodenie tovaru, svoje identifikačné údaje vrátane e-mailu, na ktorý má záujem dostať vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie.

e. kupujúci k oznámeniu priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe tovaru, inak predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.

f. Predávajúci následne potvrdí prijatie reklamácie, vysvetlí nasledovný postup posúdi oprávnenosť reklamácie.

Následne oznámi kupujúcemu možný spôsob vybavenia reklamácie to jedným z týchto spôsobov:

g.odstránením vady na výrobku, alebo opravou výrobku, alebo výmenou jeho časti, nakoľko konáme v prospech podpory cirkulárnej ekonomiky.

h. Výmenou reklamovaného výrobku za nový (iný) kus na základe dohody (v prípade rozdielnej ceny reklamovaného a nového výrobku je potrebné dohodnúť sa na spôsobe vysporiadania rozdielu).

i. Vrátením peňazí.

j. Neuznaním reklamácie, ak bude po preskúmaní zrejmé, že sa jedná o vadu spôsobenú kupujúcim nevhodnou manipuláciou, alebo používaním výrobku spôsobom, na ktorý výrobok nie je určený.

6.    V prípade neuznanej reklamácie bude predajca informovať kupujúceho s odkazom na internú smernicu, ktorá bude obsahovať informáciu o plnení a rozdelení nákladov na opravu výrobku.

7.    Trvanie záručnej lehoty je dvadsaťštyri mesiacov. Záručná lehota začína plynúť od momentu prevzatia tovaru. Práva vyplývajúce zo záruky za vadný tovar, na ktorý sa vzťahuje záručná lehota a ktoré sa počas trvania záručnej lehoty neuplatnia zanikajú.

8.    Výnimky, na ktoré sa neukladajú zákonom stanovené predpisy o tovare, viď bod 1 - 8. odstavca IX., tvoria produkty s označením kvality B.

9.    Produkty Wakivaky sú rozdelené do 2 kvalitatívnych kategórií (produkty s kvalitou v kategórii A a B), nakoľko zamestnávame aj znevýhodnené skupiny ľudí,:

Produkty v kvalite A - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú minimálne odchýlky od požadovaného stavu. Výstupná kontrola sleduje rozmerové tolerancie, kvalitu šitia, estetický vzhľad, funkčnosť a pevnosť spojov, zapracovanie doplnkov, váhu a ďalšie definované parametre. Jediné čo nevieme garantovať, a teda môže mať pri kontrole kvality odchýlku je = kvalita povrchu upcyklovaného materiálu, jeho farebnosť a tolerancie pre materiálovú hrúbku. Drobné odchýlky však iste vyváži pocit, že kúpou produktu sme pomohli upcyklovať materiál, ktorý by inak mohol skončiť ako nadbytočný, bez ďalšieho využitia a častokrát v spaľovni respektíve na skládke.

Produkty v kvalite B - sú z pohľadu kvality a prevedenia v stave, keď vykazujú nami nastavené tolerancie, a teda môžu mať odchýlky od požadovaného stavu. Jedná sa najmä o drobné odchýlky pri spájaní a prešívaní materiálov. Obvykle sú tieto odchýlky viditeľné voľným okom. Napriek tomu sú takto označené produkty plne funkčné. Produkty kvality B sú najmä výstupom práce znevýhodnených osôb, s ktorými pracujeme. Zákazník kúpou produktu s označením kvalita B síce kupuje produkt s tolerovanými odchýlkami, avšak s vedomím, že významná časť kúpnej ceny predstavuje mzdu, ktorú vyplácame znevýhodnenej osobe, ktorá daný produkt vyrobila.

10. Reklamačné konanie začína dňom prijatia správy o reklamácii u predávajúceho.

 

X. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím stranám.

2. Výnimku tvoria obchodní partneri uvedení na webovej stránke predávajúceho s výnimkou prepravcu, ktorý môžu doručovať objednaný tovar kupujúcemu. Predmetom zdieľania osobných údajov sú tie údaje, ktoré sú potrebné na zrealizovanie predaja a doručenie tovaru zákazníkovi. Kupujúci s poskytnutím svojich osobných údajov na tento účel súhlasí.

3. Kupujúci súhlasí s použitím spracovania jeho osobných údajov prostredníctvom kúpy cez e-shop predávajúceho, alebo prostredníctvom podpisu kúpno - predajnej zmluvy. Jeho osobné údaje budú spracované v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pre fakturáciu zasielanie objednaného tovaru, telefonický kontakt a emailová adresa.

4. Predávajúci bude uchovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v bode 3.1. týchto VOP na dobu neurčitú a to v elektronickej a/alebo papierovej podobe, výhradne pre účely internej štatistiky, v rámci marketingovo - obchodného systému, pre účel obchodných analýz predávajúceho a pre uľahčenie túto informáciu bezodkladne poskytne zaslaním na emailovú adresu kupujúceho.

5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že internetový obchod www.wakivaky.eu používa súbory “cookies“ pre lepšie poskytovanie služieb svojim zákazníkom. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s používaním súborov “cookies“, môže ich u seba zamedziť zodpovedajúcim nastavením svojho internetového prehliadača na elektronickom zariadení, ktoré využíva pre pripojenie do internetového obchodu www.wakivaky.eu (počítač, tablet alebo mobilný telefón kupujúceho, resp. potenciálneho kupujúceho).

6. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov.e budúcich nákupov kupujúceho u predávajúceho.

7. V prípade potreby zmazania svojich údajov (po riadnom ukončení obchodno - predajného procesu a uhradení svojich záväzkov) môže kupujúci prostredníctvom formulára na webovej stránke predajcu prostredníctvom formulára požiadať o zmazanie svojich údajov z databázy.

8. Predávajúci po zmazaní údajov kupujúceho o tejto skutočnosti informuje kupujúce prostredníctvom potvrdenia tejto žiadosti písomnou formou.

 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

V Pezinku dňa 25.11.2022