Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti:

WAKIVAKY j.s.a.,

sídlo: Kataríny Franklovej 5791/10, 902 01 Pezinok,

prevádzková adresa: Laca Novomeského 56, 902 01 Pezinok,

IČO: 52667383,

DIČ: 2121126040,

IČ DPH: SK2121126040,

zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 96/B,

tel. č.: +421 915 151 063

e-mail: eshop@wakivaky.eu

webová stránka: https://www.wakivaky.eu.

(ďalej aj ako „predávajúci“) a kupujúcim.

Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak návšteve e-shopu, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zabezpečenie dodania tovaru, prípadne marketingových výhod a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

a. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

b. na základe vášho súhlasu.

Vaše údaje spracovávame, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete cez nášho obchodného partnera alebo iného predajcu.

a. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

  • aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru,
  • pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúcim,
  • pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom a našim obchodným partnerom,
  • v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby,
  • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

b. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás nakúpite, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

II. Aké osobné údaje spracovávame?

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti (v prípadoch overovania totožnosti) IČO a DIČ, ak ste podnikateľ.

  1. Kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach.
  2. Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o využití vouchera, prípadne údaje o reklamácii.

III. Na čo máte ako zákazník právo

1) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

2) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

3) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.

a) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti.

b) právo namietať

máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom na eshop@wakivaky.eu

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.